KANDIDAT: Strahinja Sandra
NAZIV MAGISTARSKOG RADA: Investiciono bankarstvo i razvoj tržišta kapitala  u Crnoj Gori
TERMIN ODBRANE: 23.03 .2016. godine u 15:00 sati, u sali Sunshine Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerzitet Mediteran

Komisija za odbranu rada, imenovana od strane Senata, Odluka br. R- 296/2-16 od 26.02.2016.godine, u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr  Radislav Jovović, predsjednik,
  2. prof.dr  Dragoljub Janković, mentor,
  3. prof.dr Dejan Erić, član.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH