I. Pravo na stipendiju može ostvariti student završne godine osnovnih studija, specijalističkih studija i master studija. Student završne godine master studija ostvaruje stipendiju u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i važećim programom po kojem je upisao prvu godinu studija. II. Pravo na stipendiju može ostvariti student koji je prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studira položio ispite iz prethodne godine studija i stekao uslov za upis završne godine studija uz uslov da:

 • ima najmanju prosječnu ocjenu za sve godine studija 9,5;
 • prvi put upisuje semestar studijske godine;
 • nije gubio nijednu godinu tokom studija;
 • ima prebivalište na području Glavnog grada;
 • je državljanin Crne Gore;
 • nije u radnom odnosu;
 • nije stariji od 25 godina.

III. Uz prijavu na ovaj konkurs dostavlja se:

 • potvrda o ukupnoj prosječnoj ocjeni za sve godine studija;
 • potvrda o upisu završne godine studija u skladu sa zakonom i programom po kojem je upisana prva godina studija;
 • potvrda o prebivalištu;
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte;
 • dokaz (izjava) da student ne prima drugu stipendiju;
 • dokaz (izjava) da student nije u radnom odnosu.

IV. Za studijsku 2021/2022. godinu, dodijeliće se 27 stipendija za studijske programe osnovnih i specijalističkih studija, tri stipendije za studijske programe master studija i dvije stipendije za studijske programe u inostranstvu. V. Za studijske programe osnovnih i specijalističkih studija dodijeliće se:

 • tri stipendije studentima fakulteta društvenih nauka;
 • dvije stipendije studentima fakulteta tehničko-tehnoloških nauka;
 • 15 stipendija studentima fakulteta prirodnih nauka (matematika i računarske nauke, računarske nauke, računarstvo i informacione tehnologije, primijenjeno računarstvo, informacione tehnologije, ekonomski informacioni sistemi, biznis informacioni sistemi, elektronske komunikacije);
 • četiri stipendije studentima fakulteta medicinskih nauka (fakultet medicine, fakultet stomatologije, visoke škole medicinskih studija);
 • dvije stipendije studentima Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore (slikarstvo, restauracija i konzervacija);
 • jedna stipendija studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (studijski program za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku).

VI. Za studijske programe master studija na studijskim programima iz tačke V. ove odluke, dodijeliće se tri stipendije. VII. Mjesečni iznos stipendije za studijske programe u Crnoj Gori utvrđuje se u iznosu od 120,00 EUR za deset mjeseci studijske godine (ukupno 1.200,00 EUR). VIII. Mjesečni iznos stipendije za studijske programe u inostranstvu utvrđuje se u iznosu od 200,00 EUR za deset mjeseci studijske godine (ukupno 2.000,00 EUR). IX. Komisija za dodjelu stipendije (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje listu studenata koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa. Lista se objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Glavnog grada. Učesnici na ovom konkursu imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Glavnog grada. Odluka Komisije po prigovoru je konačna i objavljuje se na web sajtu i oglasnoj tabli Glavnog grada. X. Gradonačelnik može, u izuzetnim slučajevima, na prijedlog Komisije, dodijeliti stipendiju i studentu završne godine studija koji nije ispunio uslov iz tačke II. alineja 1 ovog konkursa ako se radi o studentu koji je u prethodnom školovanju pokazao izuzetne rezultate u oblasti naučnog, odnosno umjetničkog stvaralaštva, kao i studentu iz socijalno ugrožene porodice, studentu bez oba roditelja, studentu sa invaliditetom i studentu pripadniku RAE populacije. Za ispunjavanje uslova iz ove tačke, studenti su dužni da podnesu odgovarajuće dokaze (potvrdu, uvjerenje, rješenje i sl.). XI. Prijava - obrazac za prijavljivanje na ovaj konkurs može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za kulturu i sport i ili ovdje. XII. Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. XIII. Prijava na ovaj konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Ulica Njegoševa broj 13, Podgorica; na koverti je potrebno naznačiti: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU - KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH