Strategijsko upravljačko računovodstvo Prof. dr Zoran Todorović

 1. Informacioni zahtjevi strategijskog menadžmenta
 2. Dometi i ograničenja konvencionalnog upravljačkog računovodstva
 3. Konvencionalno upravljačko računovodstvo: strategijski problemi
 4. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor izazovima modernog vremena
 5. Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u kreiranju konkurentskih strategija
 6. Konkurentsko računovodstvo
 7. Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u kreiranju korporativne strategije
 8. Konglomerati i multinacionalne i globalne kompanije
 9. Neprofitne organizacije
 10. Problemi dizajniranja strategijski orjentisanog sistema upravljačkog računovodstva
 11. Strategijsko upravljačko računovodstvo: evolucija ili revolucija na području upravljačkog računovodstva
 12. ABC sistem troškova

Standardi finansijkog izvještavanja Prof. dr Zoran Todorović

 1. Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja
 2. Harmonizacija Međunarodnih standarda finansijkog izvještavanja
 3. MRS 2- Zalihe
 4. MRS 7- Izvještaj o tokovima gotovine
 5. MRS 8- Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
 6. MRS 10- Događaji posle izvještajnog perioda
 7. MRS 11- Ugovori o izgradnji
 8. MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema
 9. MRS 17- Lizing
 10. MRS 18- Prihodi
 11. MRS 19- Primanja zaposlenih
 12. MRS 20- Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći
 13. MRS 21- Efekti promjene deviznih kurseva
 14. MRS 23- Troškovi pozajmljivanja,
 15. MRS 24- Objelodanjivanja povezanih strana
 16. MRS 31- Učešće u zajedničkim poduhvatima
 17. MRS 34- Periodično finansijsko izvještavanje
 18. MRS 36- Umanjenje vrijednosti imovine
 19. MRS 37- Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 20. MRS 38- Nematerijalna imovina


Kodeks etike za računovođe i revizore Prof. dr Zoran Todorović

 1. Etički kodeks za profesionalne računovođe-IFAC-a
 2. Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja računovođa i revizora
 3. Etika i korporativna odgovornost
 4. Profesionalna etika revizije,
 5. Etički izazovi obezbjeđenja kvaliteta finansijskog izvještavanja
 6. Etički izazovi menadžmenta u procesu finansijskog izvještavanja
 7. Etički izazovi u revizorskoj praksi
 8. Kodeks primjenljiv na sve profesionalne računovodstvene eksperte
 9. Kodeks primjenljiv na sve profesionalne računovodstvene eksperte u javnoj praksi
 10. Značajno obilježje računovodstvene profesije i primjena principa Kodeksa etike
 11. Profesija i etika
 12. Profesionalna etika revizije
 13. Zakonska i profesionalna odgovornost revizora
 14. Poslovna etika-predmet, principi i metod
 15. Etika i moral kod menadžera
 16. Principi profesionalnog ponašanja AICPA
 17. Primjena principa nezavinosti i etika
 18. Knjigovodstvo i etika


Finansijski Menadzment (RiR) Prof.dr Ratimir Jovićević

 1. Međunarodno kapitalno budžetiranje.
 2. Analiza novčanih sredstava koja se vraćaju akcionarima
 3. Procjena vrijednosti preduzeća :prncipi i praksa
 4. Razumijevanje finansijskih izvještaja za potrebe finansijske analize u marketing.
 5. Operativni i finansijski leveridž.

Doc. dr Slavko Rakočević

 1. Mjesto i uloga nezavisne revizije u upravljanju preduzećem
 2. Revizijski teorijski okvir kao ishodište procesa revizije
 3. Revizijski standardi kao odrednica procesa revizije Finansijskih Izvještaja
 4. Koncept značajnosti i preuzimanje revizijskih rizika
 5. Revizija u funkciji ocjene sistema internih kontrola i procjene kontrolnog rizika
 6. Revizijksi dokazi i radna dokumentacija revizora
 7. Proces interne revizije
 8. Uloga interne revizije u procesu Korporativnog upravljanja
 9. Interna revizija i komplajens funkcija-različiti nivoi kontrole
 10. Povezanost revizije Finansijskih Izvještaja i interne revizije
 11. Onsovni koncepti revizije: materijalnost, revizijski rizici i dokazi
 12. Opšti pristup bankarskog poslovanja-regulacija poslovanja u Crnoj Gori
 13. Finansijsko i Upravljačko računovodstvo u bankama-put do stabilnosti poslovanja
 14. Specifičnost Finansijskih Izvještaja osiguravajućih kompanija
 15. Koncept upravljanja rizicima u osiguravajućim kompanijama

 

 

 

 

NA VRH