1.  Za  zasnivanje radnog odnosa  i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast: Računovodstavo i interna revizija;

    Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

  2. Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast:  Marketinške komunikacije; 

    Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

  3. Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje (sva zvanja) za oblast: Kontrola i revizija

         Uslovi: Doktor ekonomskih nauka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl. list RCG br. 60-03, Sl.list CG 47-11), Statutom Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i Mjerilima za izbor u akademska zvanja, objavljenim na Web sajtu Univerziteta:www.unimediteran.net.

Uz prijavu za izbor u akademsko zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska zvanja, objavljenim na Web sajtu Univerziteta: www.unimediteran.net .

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Univerzitet „ Mediteran“ Podgorica,

Vaka Đurovića bb, Podgorica

 

 

 

 

 

NA VRH