O Fakultetu

Fakultet za ekonomiju i biznis prvi je fakultet u Crnoj Gori koji školuje buduće poslovne ljude iz oblasti marketinga i poslovnih finansija. Naša misija je da budemo uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju. Omogućavamo studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom i stimulativnom okruženju.

U ostvarenju misije Fakulteta naši ciljevi su da:

  • Postanemo vodeći profesionalni i stručni interdisciplinarni Fakultet za ekonomiju i biznis u Crnoj Gori i regionu
  • Stalno unapređujemo studijske programe i metode učenja zasnovane na inovativnom istraživanju i praksi
  • Privlačimo visoko kvalitetne studenate
  • Edukujemo buduće poslovne lidere koji će primjenjivati najnovije ideje i vještine u praksi
  • Jačamo odnose sa biznis zajednicom radi transfera najnovijih znanja
  • Zapošljavamo i razvijamo visoko kvalitetne predavače odgovorne za reputaciju Fakulteta.

Radi postizanja svrhe postojanja fakultet se drži sljedećih vrijednosti:

  • Posvećeni smo istraživanjima, vrednovanju znanja i ostvarivanju ekonomskih i društvenih koristi 
  • Težimo stvaranju kolegijalnog okruženja u kojem akademski razvoj prati personalni razvoj studenata i akademskog osoblja.
  • Na prvom mjestu su: akademski integritet i kvalitet, i najveći etički standardi.

Prednost Fakulteta za ekonomiju i biznis ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (Public Relationship), bankarstva i osiguranja, računovodstva i revizije. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogroskom sistemu visokog obrazovanja.

Svi studijski programi baziraju se na odredbama Bolonjske deklaracije i normative i standarde Evropskog sistema transfera kredita (ECTS). Prednost ovakvog načina studiranja je u trogodišnjem akademskom studiju tokom kojeg su studenti osposobljavaju za marketing ili finansijske menadžere. Za razliku od primijenjenih studija, naše akademske studije omogućavaju nastavak procesa obrazovanja sve do sticanja akademskog stepena doktora nauka.

Na kraju, ako želite da steknete profesionalno znanje koje će Vam obezbijediti brže zapošljavanje i dobru zaradu, izaberite pravi fakultet – Fakultet za ekonomiju i biznis u Podgorici.

Fakultet za ekonomiju i biznis osnovan je 2005. godine, kao prvi fakultet u Crnoj Gori za školovanje visokospecijalizivanog kadra iz oblasti finansijskog i marketing menadžmenta. Na Fakultetu postoje dva smjera na osnovnim studijama: Finansijski menadžment i Marketing menadžment. Na osnovnim studijama na trećoj godini studenti se opredjeljuju za jedno od dva podusmjerenja: Bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo i finansije, odnosno za jedno od dva podusmjerenja: Međnarodni marketing i Public relations (studijski program Marketing menadžment).

Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine, Magistarski studij 2009/2010. godine i Doktorske studije 2014/15 godine. Svi nivoi studija prate studijske programime osnovnih studija. Na specijalistickim studijama postoje tri podsmjera: Finansijski menadžment, Marketing menadžment i Računovodstvo i revizija. Na magistarskim kao i na doktorskim studijama postoje dva smjera Marketing menadžment i Finansijski menadžment.

Od školske 2011/2012. Fakultet otvara specijalističke studije - Marketing isključivo na engleskom jeziku kao i MBA- Marketing (Master of Business Administration) isključivo na engleskom jeziku.

Na Fakultetu pored stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika angažovani su eminentni profesori iz zemlje i okruženja, kao i stručnjaci iz prakse radi prenosa svojih specifičnih znanja i praktičnih iskustava. Fakultet vodi politiku otvorenih vrata i ima redovne susrete sa studentima u cilju uspješnog rješavanja njihovih zadataka. Fakultet ostvaruje saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama iz zemlje i regiona.

Fakultet godišnje upisuje oko 150 studenata. U cilju afirmacije takmičarskog duha među studentima i postizanja što kvalitetnijeg nivoa profesionalnog znanja, Fakultet svoje najbolje studente druge i treće godine studija oslobađa plaćanja školarine. Faklutet, takođe, oslobađa plaćanja školarine, na prvoj godini studija, srednjoškolce sa diplomom Luča A, kao i lica sa hendikepom. Školarina je umanjena za 20% iznosa upisanim srednjoškolcima sa diplomom Luča B na prvoj godini studija. Fakultet, takođe, daje povoljnosti pri plaćanju školarine ukoliko dvoje ili više studenata, članova porodice, upiše neki od fakulteta u okviru Univerziteta Mediteran. Povoljnosti se ogledaju u sljedećem: drugi upisani student plaća školarinu umanjenu za 30% , dok je treći upisani student oslobođen plaćanja iste (odnosi se isključivo na članove iste porodice).

Fakultet je u programu MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) i po osnovu ovog članstva studenti su u mogućnosti da besplatno koriste softverske pakete kompanije Microsoft.

 

 

 

 

NA VRH