OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi

Studijski programi su bazirani na Bolonjskoj deklaraciji i normativima i standardima Evropskog sistema transfera kredita.

Trajanje

Tri akademske godine

Završetak osnovnog studija

Osnovne studije se završavaju kada student položi sve predmete predviđene nastavnim programom i odbrani diplomski rad. Time sakupi 180ECTS kredita.

Studijski smjerovi i usmjerenja

Osnovni studij ima dva modula:

  • Finansijski menadžmet
  • Marketing menadžment

Prva godina je zajednička za oba studijska programa.
Na trećoj godini studija student se opredjeljuje za jedno od dva podusmjerenja.

Naziv diplome

Bechelor ekonomije i biznisa

Nastavni plan

Osim predmeta kojima se stiču specijalizovana znanja iz oblasti finansija i marketinga, student izučavaju i one društvene nauke sa kojima su ove oblasti blisko povezane.

Poslovni engleski jezik se izučava tokom sve tri godine studija Izborni predmeti omogućavaju da student detaljnije izučava one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje.

Način pohađanja nastave

Nastava se izvodi po unaprijed definisanom rasporedu izvođenja predavanja/vježbi,.

Za studente koji su zaposleni ili žive van Podgorice prilagođen je kombinovani način studiranja, korišćenjem Internet platforme DLS (Distance Learning System)
za učenje na daljinu.

Način polaganja ispita

Svi predmeti su jednosemestralni. Studenti prezentiraju svoje seminarske i druge radove, imaju kolokvijume i na kraju semestra polažu završne ispite.

Praksa

Nakon druge godine studija studenti oba smjera odrađuju obaveznu dvonedjeljnu praksu u kompanijama i institucijama sa kojima Fakultet ima saradnju.

Gdje nakon osnovnih studija?

Naši programi uspješno povezuju teoriju i praksu, tako da odgovore potrebama savremenog tržišta rada. Svršeni studenti se zapošljavaju u svojim kompanijama, malim i srednjim preduzećima, marketinškim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, lokalnoj samoupravi, ministarstvima i drugim državnim ustanovama i dr.

Školarina

Godišnja školarina se uplaćuje u jednokratnom iznosu i iznosi 1400eura.

Školarina se može uplatiti i dvokratno, prilikom upisa u I semestar i na početku II semestra, s tim što u tom slučaju školarina iznosi 1500eura.

Školarina se može uplatiti u 10 jednakih mjesečnih rata i u tom slučaju školarina iznosi 1550eura.

Ukoliko se student odluči da školarinu uplaćuje na rate, prilikom upisa obavezno uplaćuje 20 % od ukupnog iznosa školarine predviđenog za plaćanje na rate.

Pravo besplatnog upisa imaju: dobitnici diplome „Luča A” , kao i lica sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Studentima koji su dobitnici diplome “Luča B”, školarina na I godini umanjuje se za 20%.

Studentu čiji član uže porodice već studira na osnovnim ili specijalističkim studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.

Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim ili specijalističkim studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.

Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školovanje.

Studenti mogu obezbijediti sredstva za školarinu kreditnim zaduženjem kod CKB banke. Detaljnije informacije o realizaciji kredita možete dobiti u svim poslovnicama CKB banke, kao i na web sajtu: www.ckb.me.

Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet ili namjeravaju da ostvare popust po osnovu naznačenih olakšica dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na određenu povlasticu.

Stipendije i nagrade

Fakultet oslobađa od plaćanja školarine najboljeg studenta/kinju (koji je prvi put upisao/upisala godinu studija ) na osnovu ostvarenog uspjeha ( srednja ocjena ) na prvoj, odnosno drugoj godini.

Stipendije I nagrade: 5% najboljih na godini, vrhunske sportiste I lica sa invaliditetom.

Međunarodna saradnja i programi mobilnosti

Evropski programi saradnej kao što su: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, UGRAD, ERASMUS + i sl.

Univerzitet je partner u međunarodnom program mobilnosti EUROWEB –pa student mogu jedan dio svog školovanja provesti na nekom od evropskih univerziteta kao što su: Westminster University (London, VB), Universitz of L’Acquila (Italija), VU University (Amsterdam, Holandija), University of Paderborn (Njemačka), Abo Academy (Finska), SofiaUniversity St. Kliment Ohridski (Bugarska), Politechnica University Bucharest (Rumunija), Universitat de les Illes Baleares (Španija), Gazi University i Turgut Ozal University (Ankara, Turska) i Aydin University (Istanbul, Turska).

Adresa

Ul. Josipa Broza bb, 81000 Podgorica

Kontakti

Dekan: Doc. dr Marija Janković

Prodekan: mr Milica Kovačević

Sekretar: Luka Šubarić

Studentska služba: Kristijan Popović

Tel: +382 20 409 260

      +382 20 409 231

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH